O firmie

     Firma Mac-Bud zajmuje siê budow± hal stalowych, prac ogólnobudowlanych oraz generalnym wykonawstwem obiektów przemys³owych. Dzia³amy g³ównie na rynku województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego.

     Firma Mac-Bud rozpoczê³a dzia³alno¶æ w 1999 roku. Od pocz±tku zajêli¶my siê pracami wykonawczymi w zakresie budownictwa przemys³owego i obiektów u¿yteczno¶ci publicznej. Wykonywane przez nas prac opiera³y siê na umowach podwykonawczych zwi±zanych z konstrukcjami stalowymi oraz kompleksowym wykañczaniem wnêtrz. Pozwoli³o to nam na zdobywanie do¶wiadczenia u boku najwiêkszych firm wykonawczych i grup kapita³owych.

     Rozwój gospodarki i wiêksze zainteresowanie inwestorów naszymi us³ugami za owocowa³o kontraktami na generalne wykonawstwo obiektów przemys³owych i obiektów socjalnych.

     Aby spe³niæ wymogi obecnie panuj±ce na rynku nasza firma stale podnosi kwalifikacje, nieustannie doskonalimy umiejêtno¶ci poprzez liczne kursy i szkolenia. Zatrudniamy osoby odpowiednio wykszta³cone do zajmowanego stanowiska, które do pracy podchodz± z odpowiedni± motywacj± i pasj±.

      Najwa¿niejsze dla naszej firmy cele:
- profesjonalne wykonywanie prac
- dotrzymanie terminów kontraktów
- konkurencyjna cena
- zadowolenie klienta
- dobra wspó³praca
- najlepsze materia³y

     Pod koniec 2008 roku firma podpisa³a umowê partnersk± z (705) 307-2768 – firm±, która jest liderem w nowoczesnych systemach budownictwa z konstrukcji stalowej, staj±c siê oficjalnym partnerem firmy Astron.

     Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert±.